Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

 

 

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp.szt. Marek Kubiak
telefon 47 846-15-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: marek.kubiak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby


W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - st. sierż. Piotr Lebelt

telefon 47 846-15-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. sierż. Piotr Lebelt  w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Prowadzi działania priorytetowe związane z zagrożeniem występującym w rejonie sklepu ,,Żabka" przy ulicy Matejki, w celu wyeliminowania zagrożenia związanego z grupowaniem sie w tym miejscu osób zakłócających porządek publiczny, zaśmiecających przyległe tereny placówek handlowo-usługowych,spożywających alkohol. Dzielnicowy nawiązuje współpracę ze Strażą Miejską w obejmując szczególnym nadzorem teren placówek handlowo-usługowych przy ulicy Matejki. Nawiązuje kontakt z właścicielami oraz pracownikami obiektów handlowych w tym rejonie, prowadzi działania profilaktyczne. Celem jest ograniczenie liczby czynów zabronionych w omawianym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa mł.asp.  Sylwia Gołąb,
telefon 47 846- 15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa mł. asp. Sylwia Gołąb w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką uszkodzeń oraz kradzieży mienia dokonywanych w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słoneczna Polana” i „Oaza” przy ulicy Brzeźnickiej i ulicy Gęsiej w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słoneczna Polana” oraz „Oaza” mają za zadanie ograniczyć ilość dokonywanych włamań i uszkodzeń mienia (popełnianych czynów zabronionych) w tym rejonie, spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także wzrost świadomości działkowiczów w zakresie zabezpieczenia własnego mienia.

Rejon służbowy nr 3 –  asp.Katarzyna Dębińska
telefon 47 846-15-15, 516- 436-792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowa asp. Katarzyna Dębińska w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niszczenia mienia, zaśmiecania, spożywania alkoholu przez osoby gromadzące się w rejonie placu zabaw przy ul. Wysokiej 8 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z z zarządcą terenu, a także mieszkańcami pobliskich bloków mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  -  asp. Arkadiusz Nowak,
telefon 47 846- 11-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy  asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i niszczenia mienia, zdarzeń o charakterze kryminalnym w rejonie ulicy wojska Polskiego 36 w Piotrkowie Trybunalskim.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepów mieszczących się na przyległym terenie mają za zadanie ograniczyć popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodowac wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon 47 846 - 11-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z wykroczeniami dotyczącymi nieprawidłowego parkowania poprzez niestosowanie sie przez kierujących pojazdami do znaku pionowego B36 – zakaz zatrzymywania przy ulicy Partyzantów. Dzielnicowy prowadzi kontrole w tym rejonie pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Dzielnicowy współpracuje ze Strażą Miejską przesyłając informacje o przedmiotowym zagrożeniu we wskazanym rejonie. Celem działań jest zmniejszenie liczby wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego.

Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowa mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka,
telefon (47) 846-15-18, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

mł.asp. Aneta Błędniak-Kałka w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania czynów karalnych oraz przejawów demoralizacji na terenie boiska i placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z dyrekcja szkoły w zakresie profilaktyki wśród uczniów mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.

Rejon służbowy nr 7 -  dzielnicowy asp. Arkadiusz Nowak
telefon 47 846- 11-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy  asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz środków odurzających w rejonie boiska Orlik przy ulicy Leonarda 12 w Piotrkowie Trybunalskim.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy wydziału Patrolowo Interwencyjnego oraz Wywiadowczego oraz współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ulicy Leonarda 5 a także mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na tym terenie, co spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna

telefon 47 846-15-18, 516 - 436-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna  w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie sklepu PSS „Społem” przy ul. Żwirki 11 w Piotrkowie Tryb oraz grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją w parku Poniatowskiego. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepu przy ul. Żwirki 11 mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie.

Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy ,mł.asp. Adam Kuśmierek,
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowy mł.asp. Adam Kuśmierek, w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w rejonie ul. Czarna 3 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpracaze Spółdzielnią Mieszkaniową, a także mieszkańcami pobliskiego osiedla mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński
telefon 47 846-15-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zagrożeń pojawiających się w miejscu parkingu samochodowego przy ulicy Dmowskiego pomiędzy hostelem pracowniczym a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz przyległym do niego terenem zielonym. Dzielnicowy prowadzi kontrole pod kątem ujawnienia sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych. Dzielnicowy w omawianym okresie współpracuje z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, administracją hostelu pracowniczego. Prowadzi działania profilaktyczne po nawiązaniu kontaktu z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w formie prelekcji dla uczniów wymienionej placówki oświatowej. Dzielnicowy nawiązuje kontakt z mieszkańcami osiedla przy ulicy Gałczyńskiego i Iwaszkiewicza, celem omawiania zasad bezpieczeństwa oraz sposobów postępowania w związku z naruszeniami prawa. Celem działań priorytetowych jest wyeliminowanie czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

.

Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy asp. Piotr Glinka
telefon  47 846--15-11, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy asp.Piotr Glinka,  w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu i zaśmiecania klatek schodowych przez osoby bezdomne grupujące się na terenie bloku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 150/152. Dzielnicowy nawiązuje kontakt z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej celem wymiany informacji dotyczących przedmiotowej problematyki. Współpracuje ze Strażą Miejską celem dyslokacji patroli w ten rejon. Dzielnicowy kontroluje klatki schodowe celem ujawniania osób bezdomnych. Przeprowadza cykliczne rozmowy z mieszkańcami bloku co przyczyni się do zmniejszenia występowania w tym miejscu negatywnych zachowań. Dzielnicowy rozmawia z bezdomnymi , zwiększając ich świadomość o możliwościach skorzystania przez nich z pomocy piotrkowskiego schroniska dla osób bezdomnych oraz innych instytucji świadczących pomoc osobom bezdomnym.

Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w rejonie parkingu samochodowego mieszczącego się przy ulicy Rysiej 7/9 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z mieszkańcami pobliskiego osiedla mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: adam.szaler@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. 47 846-16-72
Kierownik Posterunku Policji
asp. Adam Szmydt

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

Rejon służbowy nr 13 mł. asp. Łukasz Pirek
telefon 47 846-16-75,   516- 436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, mł. asp. Łukasz Pirek  w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się przez kierujących pojazdami ciężarowymi do znaku B-18 tj „zakaz wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t”, który obowiązuje na terenie całego miasta Wolbórz, z wyłączeniem wjazdów docelowych. Działania prowadzone będą na terenie m. Wolbórz ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne ulice wjazdowe do miasta tj. ul. Warszawska oraz ul. Modrzewskiego, a także na terenie m. Młoszów Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, a także ITD.

Dzielnica nr 14

Rejon służbowy nr 14,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk
telefon 47 846-16-75,516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości:  Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,   Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się przez kierujących pojazdami ciężarowymi do znaku B-18 tj „zakaz wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t”, który obowiązuje na terenie całego miasta Wolbórz, z wyłączeniem wjazdów docelowych. Działania prowadzone będą na terenie m. Wolbórz ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne ulice wjazdowe do miasta tj. ul. Reymonta, ul. Świętokrzyska, ul. Modrzewskiego, Pl. Jagiełły. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, a także ITD.

Rejon służbowy nr 15, post. Maciej Bogusławski
telefon 47 846-16-75,  516-436-878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy, post. Maciej Bogusławski   w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie sklepu stacji paliw „NAFCOM”, która usytuowana jest w m-ści Moszczenica ul. Piotrkowska 7a. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianego wykroczenia we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 16, mł.asp. Paweł Radoszewski
telefon 47 846-16-75,516- 436-880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Pomyków, Baby

Dzielnicowy, mł.asp. Paweł Radoszewski w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczego, który usytuowany jest w m-ści Gazomia Stara 27A. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 17

Rejon służbowy nr 17, post. Edyta Daroch
telefon 47 846-16-75,516- 436- 898 
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowa, post. Edyta Daroch  w okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczego, który usytuowany jest w m-ści Czarnocin ul. Główna 158. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie

e-mail: marcin.dziubecki@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

Rejon służbowy nr 18, sierż. sztab. Michał Mucha
telefon ,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy sierż. sztab. Michał Mucha w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak: spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych, zakłócanie ładu, porządku publicznego i spoczynku nocnego, niszczenie mienia użytku publicznego oraz możliwości zażywania środków odurzających przez osoby grupujące się w rejonie kompleksu rekreacyjnego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej, a także w rejonie sali OSP i sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Biała 76 i 77, gmina Sulejów, pow. piotrkowski. woj. łódzkie. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Sulejowie oraz podmiotów poza policyjnych takich jak Urząd Miasta i Gminy w Sulejowie, sołectwo miejscowości Biała i Ochotnicza Straż Pożarna w Białej mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się omawianych czynów i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących w sąsiedztwie wspomnianego rejonu.

 

 
Rejon służbowy nr 19,  asp. Sebastian Zielonka
telefon ,516-437-062
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy  asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Wschodnia 3 w Sulejowie związanych z problematyką spożywania alkoholu i zaśmiecania przyległego terenu. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 20,  st.asp. Michał Urbański
telefon ,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy  st.asp. Michał Urbański  w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką ,, Luźno biegających psów bez żadnego nadzoru w miejscowości Barkowice , gmina Sulejów, stwarzających realne zagrożenie dla osób dorosłych jak i dzieci poruszających po opisanej miejscowości". Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionych służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie we współpracy z Urzędem Gminy w Sulejowie i sołtysem miejscowości Barkowice oraz przeprowadzanie pogadanek z uczniami ze Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowe mają przyczynić się do zminimalizowana przedmiotowego zjawiska oraz wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon ,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podkałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci zaśmiecania miejsc publicznych tzw. dzikie wysypiska śmieci w miejscowościach Poniatów Uszczyn Kłudzice w masywach leśnych – gm. Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z Strażą Leśną w Łęcznie, mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa i estetyki terenu wśród mieszkańców.

Rejon słuzbowy nr22, st.post. Krystian Piotrowski
 

telefon ,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy st.post. Krystian Piotrowski w okresie  od 1.01.2022 do 30.06.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci zaśmiecania miejsc publicznych tzw. dzikie wysypiska śmieci w miejscowościach Janikowice i Marianów – droga w kierunku miejscowości Justynów gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z włodarzami gminy Aleksandrów, mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa  wśród mieszkańców

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

 Dzielnicowy w okresie  od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży , spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego, nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz niszczenia mienia na terenie parkingu samochodowego przy torach kolejowych, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń od piątku do niedzieli w godz. 18-23 w Gorzkowicach pod adresem Rynek 5-7. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 


Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp.sztab. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu na terenie boiska sportowego, gdzie dochodzi do przypadków zakłócania spokoju oraz ciszy nocnej. Wyeliminowanie tych negatywnych zjawisk bezsprzecznie pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 
Rejon służbowy nr 25,   asp. Marcin Kowalski,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy  asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

 Dzielnicowy w okresie od  01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. przy sklepie spożywczo przemysłowym położonym w miejscowości Stobnica nr 1, do jakiego dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie oraz Sołtysem wsi Stobnica mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

               Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Rozprzy


Rejon służbowy nr 26,st.  sierż. Malwina Jarosz
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy st. sierż.  Malwina Jarosz -rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

 

Dzielnicowa w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania samochodów osobowych na ul. Kościuszki w Rozprzy. Kierujący pojazdami parkują w rejonie skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz na chodniku bez pozostawienia pieszym 1,5 m odległości do swobodnego przejścia chodnikiem. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 

 

 Rejon służbowy nr 27,  sierż. sztab. Marcin Błaszczyk
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

 Dzielnicowy w okresie  od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania samochodów osobowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1515E przebiegającej przez miejscowość Stara Wieś pod nr 27 w rejonie sklepu spożywczego i remizy OSP. Kierujący pojazdami parkują na chodniku bez pozostawienia pieszym 1,5 m odległości do swobodnego przejścia chodnikiem. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

 

Rejon służbowy  Nr 28, mł.asp. Adrian Radziszewski
telefon 516-436-977, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy mł.asp. Adrian Radziszewski  w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego i Sali OSP w Gomulinie poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectwa Gomulin, strażą OSP w Gomulinie.


Rejon służbowy  Nr 29,  asp. Mariusz Jachymski
telefon , 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy  asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niestosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Covid 19 w placówkach handlowych poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectw w rejonie, kierownikami sklepów.


Rejon służbowy Nr 30 asp. Hubert Michalak
telefon ,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego w obrębie stacji paliw w miejscowości Twardosławice poprzez współprace z władzami Gminy Grabica oraz pracownikami stacji paliw.

 

 

 • Malwina Jarosz
 • Paweł Radoszewski
 • Patryk Piesiak
 • Piotr Lebelt
Powrót na górę strony