Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - st. asp. Tomasz Pałubski
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: tomasz.palubski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 

Punkty Przyjęć Interesantów:

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

   wtorek     10:00-12:00

   czwartek  17:00-19:00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

   poniedziałek  10:00-12:00

   środa               17:00-19:00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

 


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI


Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. asp. Piotr Jakóbik w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania na terenie boiska szkolnego mieszczącego się przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Armii Krajowej 17 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale Dyrekcji szkoły, funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń i czynów zabronionych przez osoby przebywające na terenie szkoły, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa st. sierż. Sylwia Gołąb w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu w rejonie sklepu „Żabka„ przy ulicy Łódzkiej 50/52b w Piotrkowie Tryb. do którego dochodzi w godzinach 18.00 – 23.00. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem i pracownikami sklepu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków i właścicieli placówek handlowych.

 

 
Rejon służbowy nr 3 – dzielnicowy  st. asp. Marek Kubiak,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowy asp. szt. Marek Kubiak w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu w rejonie sklepu „Żabka„ przy ulicy Wysokiej 7 w Piotrkowie Tryb. do którego dochodzi w godzinach 10.00 – 23.00. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem i pracownikami sklepu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków i właścicieli placówek handlowych.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  - mł. asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania i niszczenia mienia w rejonie sklepu „Żabka„ przy ulicy Sienkiewicza 16a w Piotrkowie Tryb.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem i pracownikami sklepu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i właścicieli placówek handlowych.

 

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu, posiadania i sprzedaży środków odurzających w rejonie rzeki Strawy przy ulicy Cmentarnej 5 w Piotrkowie Tryb.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy mł. asp. Katarzyna Dębińska,
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

Dzielnicowa mł. asp. Katarzyna Dębińska  w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu w rejonie bloku przy ulicy Krasickiego 3 w Piotrkowie Tryb. . Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z Biurem Obsługi Mieszkańców mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 7 - dzielnicowy - mł.asp.Bartłomiej Tkacz, zastępstwo mł. asp. Arkadiusz Nowak tel. 516-436-830, 44 647-91-54
telefon (44) 647-95-15, 516- 436- 806
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy mł. asp.Bartłomiej Tkacz w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw przy ulicy Pl. Zamkowy i Pereca w Piotrkowie Tryb.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - mł. asp. Mariusz Gal, zastępstwo st.sierż. Aleksandra Bogucka tel. 516-436-809, 44 647-95-14
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy mł.  asp.  Mariusz Gal w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie zbiegu ulic Przemysłowej i Lotniczej w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z mieszkańcami ulicy Przemysłowej, Dyrektorem Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy st. sierż. Aleksandra Bogucka,
telefon (44) 647-95-14, 516- 436- 809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowa st.sierż. Aleksandra Bogucka  w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie skweru przy zbiegu ulicy Próchnika i al. Kopernika w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 10 mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki,
telefon (44) 647-95-18, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Lisicki  w okresie od

1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania i niszczenia mienia na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ulicy Poprzecznej 7a w Piotrkowie Tryb.. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z Dyrekcją Przedszkola Samorządowego nr 7 mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń i czynów zabronionych przez osoby przebywające na terenie przedszkola, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca.

 

 
Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy  mł. asp. Piotr Glinka
telefon (44) 647-95-11,  516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

Dzielnicowy mł. asp.  Piotr Glinka w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyka spożywania alkoholu na terenie placu zabaw przy ulicy Emilii Plater w Piotrkowie Tryb. do którego dochodzi w godzinach 18.00 – 02.00. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administratorem obiektu mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób prawidłowo korzystających z obiektu.

 


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy asp.szt. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy asp. szt. Adam Czogała w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe społecznie w rejonie sklepu „Żabka„ przy ulicy Górna 12 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Barbórka mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   asp. szt.  Sylwester Nieśmiałek

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13,  st.asp. Jarosław Pełczyński,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, st.asp. Jarosław Pełczyński w okresie 01.07-31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego oraz przystanku autobusowego w m-ści Młoszów, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych przez osoby gromadzące się przed sklepem, co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

 

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 14, mł.asp. Michał Biernacki,
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, mł.asp. Michał Biernacki w okresie od 01.07-31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego oraz przystanku autobusowego w m-ści Młoszów, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych przez osoby gromadzące się przed sklepem, co powinno spowodować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

 

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 15, mł. asp. Kamil Waszczykowski,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy,  mł.asp. Kamil Waszczykowski w okresie od 01.07-31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku prawnego w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy Łódzkiej 86 w m-ści Gajkowice Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

Dzielnica nr 16

 
Rejon służbowy nr 16,  sierż. szt.  Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, sierż. szt. Adam Szmydt w okresie od 01.07-31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane brakiem właściwej infrastruktury kolejowej oraz niestosowanie się do istniejących znaków ostrzegawczych jak i znaków zakazu, występujących w rejonie przejazdu kolejowego w m-ści Jarosty. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu, funkcjonariuszy SOK oraz PLK PKP, mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród innych uczestników ruchu w tym rejonie.

 


 
Rejon służbowy nr 17, asp. Łukasz Wróbel,
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 898
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy .asp. Łukasz Wróbel w okresie od 01.07-31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieużywania elementów odblaskowych, przez niechronionych uczestników ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym, na odcinku pomiędzy miejscowością Czarnocin a m-ścią Tychów. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji, funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu oraz funkcjonariuszy WRD KMP w Piotrkowie Trybunalskim mają za zadanie ograniczyć ilość popełnionych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

 
Rejon służbowy nr 18, st. asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Kuleta w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności w rejonie linii brzegowej rzeki Pilicy wzdłuż ulicy Podkurnędz w Sulejowie do wysokości zbiornika wodnego tzw. „ Wapiennika” .Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz Państwowej Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej oraz współpraca z Urzędem Miejskim w Sulejowie jak również prowadzone działania profilaktyczno- edukacyjne podczas organizowanych spotkań z dziećmi i młodzieżą których celem jest zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach jakie dla środowiska naturalnego niesie ze sobą wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych mają za zadanie przyczynić się do spadku popełniania tego rodzaju czynów a tym samym przyczynią się wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej dzielnicowego jak i służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych osób dopuszczających się wykroczeń a eliminowanie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, natomiast Policji oraz innym służbom pozwoli na szybkie dotarcie na miejsce zgłoszenia. Plan realizowany przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie, Samorządu Mieszkańców nr 3 w Sulejowie,, oraz sołectw wsi Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała,

 

      

 
Rejon służbowy nr 19, mł. asp. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, 17- go Stycznia, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Rudnickiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

Dzielnicowy mł. asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. realizuje założenia planu priorytetowego, tj. działania związane z ujawnianiem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania w rejonie sklepu TESCO Sulejowie ul. Opoczyńska, które występują przeważnie w godzinach wieczorowo – nocnych.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego jak i pełnionej służby patrolowej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych. Plan realizowany przy współpracy Samorządu Mieszkańców oraz Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie.

 

 

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionej służby obchodowej przez dzielnicowego jak i pełnionej służby patrolowej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych. Plan realizowany przy współpracy Szkół Podstawowych w Sulejowie oraz Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie.

 
Rejon służbowy nr 20, mł. asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy mł. asp. Norbert Michałowicz  w okresie

od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. realizuje założenie priorytetowe „Naruszanie praw pieszych w tym dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół przez łamanie przepisu o postoju i zatrzymaniu na chodnikach w rejonach ulic Łęczyńska i Sulejowska we Włodzimierzowie i nieprawidłowego parkowania w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych”.

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano częste kontrole w/w miejsc podczas służb patrolowych i obchodowych dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego oraz wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających porządek prawny. Do realizacji planu zostali włączeni funkcjonariusze Zespołu Prewencji i Ogniowa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie oraz funkcjonariusze Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano częste kontrole podczas służb patrolowych i obchodowych dzielnicowego celem zapobieganie powyższym zjawiskom, oraz wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających porządek prawny. Zakładane działania mają także przynieść wymierne efekty w postaci oddziaływania prewencyjnego w celu zapobieżenia zaistnieniu czynów karalnych. Do realizacji planu zostali włączeni funkcjonariusze Zespołu Prewencji i Ogniowo Kryminalne Komisariatu Policji w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie.

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką Niszczenie i uszkadzania elewacji budynku szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Witów gm. Sulejów pow. piotrkowski woj. łódzkie Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy KP Sulejów, oraz mieszkańcami m-ści Witów i dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie mają za zadanie ograniczyć negatywne zjawisko w tym rejonie oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano zwiększenie ilościowe pełnionych służb patrolowych w miejscowościach Poniatów- Zalesice w szczególności w godzinach popołudniowych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Do realizacji planu zostały włączone placówki szkolne w podległym rejonie służbowym.

 


 
Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką Wykroczenie uciążliwe społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowanie się młodzieży na przystanku PKS w m-ść Skotniki 28 gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.   Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy KP Sulejów, współpraca z sołtysem oraz mieszkańcami m-ści Skotniki Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skotnikach mają za zadanie ograniczyć negatywne zjawisko w tym rejonie opisane w planie priorytetowym oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

Realizacja działań objętych planem zakłada ograniczenie występującego zjawiska w co najmniej 20 procentach poprzez zwiększenie częstotliwości patroli we wskazanym rejonie na zmianie popołudniowych celem ujawnienia opisanych wykroczeń celem eliminacji występującego zjawiska, przeprowadzenie tzw „Pogadanek” z młodzieżą szkolną oraz innych przejawów demoralizacji. Podmioty współpracujące to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie oraz Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

 

 
            Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach
e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp.  Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel. 44 787-53-25

Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

Dzielnicowy w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Krzemieniewice w rejonie sklepu spożywczego do jakich dochodzi w godz. 11-19
w dni od poniedziałku do soboty. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 

 


Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp. szt. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

 

Dzielnicowy w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Tomawa w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego
do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łekach Szlacheckich mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 
Rejon służbowy nr 25,  mł. asp. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy mł. asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

Dzielnicowy w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
w miejscowości Paskrzyn 17 w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego do których dochodzi w trakcie gdy sklep jest czynny. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Ręcznie oraz Sołtysem Sołectwa Ręczno mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 26,  mł. asp. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy mł. asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

Dzielnicowy w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Rozprza przy ul. Piotrkowskiej 11 w rejonie sklepu Żabka . Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy oraz Sołtysem Sołectwa Rozprza mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 Rejon służbowy nr 27, p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

Dzielnicowy w okresie 01.07.2018r. do 31.12.2018r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
w miejscowości Nowa Wieś w rejonie sklepu spożywczo
do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rozprzy oraz Sołtysem Wsi Nowa Wieś mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
e-mail: krzysztof.pabich@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 28, st. asp. Karol Wrzeszcz,
telefon (44) 616-11-77,  516- 436- 977
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy st. asp. Karol Wrzeszcz  w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacja w miejscowości Woźniki gm. Wola Krzysztoporska w rejonie posesji 33.Przeprowadzone działania f-szy Policji oraz współpraca z mieszkańcami sołectwa Woźniki, Urzędem Gminy Wola Krzysztoporska ,Gminną Komisja ds., Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają za zadanie zminimalizowania lub wyeliminowania zjawiska demoralizacji młodzieży poprzez ujawnianie w/w osób i wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji prawnych .

 


Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77, 516-437-002
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego w rejonie sklepu Zagłoba w miejscowości Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 17.Przeprowadzone działania f-szy Policji oraz współpraca z mieszkańcami Woli Krzysztoporskiej, Urzędem Gminy Wola Krzysztoporska mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 Rejon służbowy Nr 30 mł. asp.  Mariusz Jachymski,
telefon (44) 616-11-77,   516- 436- 941
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką powstawania dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Grabica. Przeprowadzone działania f-szy Policji oraz współpraca z mieszkańcami gminy Grabica, Urzędem Gminy w Grabicy mają za zadanie zminimalizowanie przypadków bądź wyeliminowanie zjawisk niewłaściwego składowania odpadów poprzez ujawnianie sprawców wykroczeń i wyciąganie konsekwencji prawnych.