Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

 

 

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp.szt. Marek Kubiak
telefon 47 846-15-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: marek.kubiak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby


W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - st. sierż. Piotr Lebelt

telefon 47 846-15-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy st. sierż. Piotr Lebelt  w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania w rejonie targowiska „Balcerek” w Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa mł.asp.  Sylwia Gołąb,
telefon 47 846- 15-15, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa mł. asp. Sylwia Gołąb w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie przyległym do Central Parku mieszczącego się przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Tryb. do którego najczęściej dochodzi w godzinach 16.00 – 23.00. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedla Rzeczna oraz terenu przyległego.

Rejon służbowy nr 3 –  asp.Katarzyna Dębińska
telefon 47 846-15-15, 516- 436-792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowa asp. Katarzyna Dębińska w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką oszustw metodą na wnuczka, policjanta, pracownika administracji ect. do którego dochodzi w rejonie ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadzone działania prewencyjne mają za zadanie podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców oszustw i wyłudzeń dokonywanych na osobach starszych oraz zapoznanie z sposobem postępowania w przypadku próby takiego wyłudzenia.

Rejon służbowy nr 4 – st.asp. Piotr Glinka
telefon 47 846- 15-06, 516- 436 - 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy st.asp. Piotr Glinka  w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie Parku Jana Pawła II w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z administratorem obiektu, mieszkańcami pobliskich kamienic oraz właścicielami sklepów i restauracji mieszczących się na przyległym terenie mają za zadanie zwiększenie liczby ujawnianych sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego.

 

 

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon 47 846 - 11-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez niestosowanie się do pozostawienia 1,5 metra chodnika dla pieszych oraz znaków pionowych B-36. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego

Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowa sierż. Oliwia Kowalczyk 
telefon 47 846-15-18, 516 - 436-798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

 Dzielnicowy sierż. Oliwia Kowalczyk w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką bezpieczeństwa osób przebywających na terenach akwenów wodnych, zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu, zdarzeń dotyczących kradzieży mienia w rejonie kąpieliska „Słoneczko” oraz zbiornika wodnego „Bugaj” w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, współpraca z Dyrekcją placówek oświatowych mieszczących się w rejonie służbowym nr 6, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół „Mam Sąsiada” mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także użytkowników wskazanych obszarów wodnych.

 

Rejon służbowy nr 7 -  dzielnicowy asp. sztab. Radosław Jakóbczak 
telefon 47 846 - 11-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy asp. sztab. Radosław Jakóbczak  w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poprzez niestosowanie się do pozostawienia 1,5 metra chodnika dla pieszych oraz znaków pionowych B-36. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego.

Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna

telefon 47 846-15-18, 516 - 436-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy sierż. Remigiusz Pacyna  w okresie od od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania na ulicy Stefana Żeromskiego 8 i 10. w tym rejonie kierujący nie stosują się do znaku B-36 – zakaz zatrzymywania się. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca mieszkańcami rejonu ulicy Żeromskiego 8 i 10 mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.

Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy ,mł.asp. Adam Kuśmierek,
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowy mł.asp. Adam Kuśmierek, w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym w rejonie przyległym do ulicy Czarnej na wysokości numeru 3. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z Służbą Ochrony Kolei mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa dla pieszych oraz ruchu kolejowego.

 


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński
telefon 47 846-15-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy mł.asp. Robert Białasiński w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego, zaśmiecania, zachowań przyczyniających się do demoralizacji osób nieletnich użytkujących boisko przy zbiegu ulicy Nałkowskiej i ulicy Sygietyńskiego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych wykroczeń i czynów zabronionych przez osoby przebywające na terenie boiska, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających w sposób prawidłowy ze wskazanego miejsca oraz mieszkańców okolicznych bloków.

 

Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński
telefon  47 846--11-54, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Koźmiński,  w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe w tym spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie przyległym do ulicy Słowackiego 106. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administracją Piotrkowskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Tryb. mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków.

 

Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek
telefon 47 846-15-14, 516- 436-809
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy mł. asp. Adam Kuśmierek w okresie od 1.07.2022 roku do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym w rejonie przyległym do ulicy Częstochowskiej na wysokości numeru 17. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z Służbą Ochrony Kolei mają za zadanie ograniczyć ilości popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa dla pieszych oraz ruchu kolejowego

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: adam.szaler@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. 47 846-16-72
Kierownik Posterunku Policji
asp. Adam Szmydt

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

Rejon służbowy nr 13  asp. Łukasz Pirek
telefon 47 846-16-75,   516- 436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy,  asp. Łukasz Pirek  w okresie od 01.07.2022r do 31.12.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niezachowania przez właścicieli nieruchomości należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, a w szczególności psów. Działania prowadzone będą na terenie m-ści Polichno, oraz terenach przyległych. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie procederu.

Dzielnica nr 14

Rejon służbowy nr 14,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk
telefon 47 846-16-75,516- 436- 907
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl


miejscowości:  Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,   Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy,  mł. asp. Bartosz Kondraciuk w okresie od od 01.07.2022r do 31.12.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie sklepu „ ABC”, który usytuowany jest w m-ści Bogusławice 65. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 15, st. post. Maciej Bogusławski
telefon 47 846-16-75,  516-436-878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy, st. post. Maciej Bogusławski   w okresie od 01.07.2022r do 31.12.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania ładu i porządku publicznego przez użytkowników samochodów na terenie parkingu mieszczącego się przy cmentarzu parafialnym w Moszczenicy, który wykorzystywany jest w sposób niezgodny z przeznaczeniem tj. do celów „driftowania Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają na celu ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń, we wskazanym miejscu oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu życia wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 16, mł.asp. Paweł Radoszewski
telefon 47 846-16-75,516- 436-880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Pomyków, Baby

Dzielnicowy, mł.asp. Paweł Radoszewski w okresie od 01.07.2022r do 31.07.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania ładu i prządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w rejonie stacji kontroli pojazdów, która usytuowana jest w m-ści Srock ul. Stawna 5. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie, oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Dzielnica nr 17

Rejon służbowy nr 17,st. post. Edyta Daroch
telefon 47 846-16-75,516- 436- 898 
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.plmiejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowa, st. post. Edyta Daroch  w okresie od 01.07.2022r do 31.12.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie Szkoły Podstawowej mieszczącej w m-ści Szynczyce 8. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy z Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego, Komisariatu Policji w Wolborzu, Wydziału Ruchu Drogowego, oraz przy udziale Władz Gminy oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szynczycach mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców, oraz uczniów szkoły i ich rodziców.

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie

e-mail: marcin.dziubecki@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

Rejon służbowy nr 18, sierż. sztab. Michał Mucha
telefon ,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy sierż. sztab. Michał Mucha w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełnianie wykroczeń społecznie uciążliwych takich jak: niszczenie mienia użytku publicznego, zakłócanie ładu, porządku publicznego i spoczynku nocnego, oraz możliwości zażywania środków odurzających i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem przez osoby grupujące się na terenie kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego usytuowanego w Sulejowie w rejonie ulic Piotrkowska, Szkolna, Polna jest to gmina Sulejów, pow. piotrkowski. woj. łódzkie. Prowadzone działania prewencyjne przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Sulejowie oraz podmiotów poza policyjnych takich jak Urząd Miasta i Gminy w Sulejowie, radni z okręgu nr 1 i 2 w Sulejowie mają za zadanie uświadamiać o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się omawianych czynów i wpłynąć na spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących w sąsiedztwie wspomnianego rejonu oraz osób korzystających z kompleksu.

 

 
Rejon służbowy nr 19,  asp. Sebastian Zielonka
telefon ,516-437-062
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy  asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży, demoralizacji i niszczenie mienia w rejonie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie przy ulicy Rycerskiej 10.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Zespołu Prewencji oraz Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie mają za zadanie zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń we wskazanym rejonie oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców.

Rejon służbowy nr 20, asp. sztab. Michał Urbański
telefon ,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy asp. sztab.Michał Urbański  w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży, demoralizacji i niszczenie mienia w m-ści Włodzimierzów ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego gm. Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z zarządcą terenu i włodarzami gminy Sulejów, mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon ,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podkałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką -niewłaściwa infrastruktura drogowa w miejscowości Poniatów ul. Lipowa gm. Sulejów tj. ubytki w nawierzchni drogi.Zjawisko zobrazowane poprzez naniesienia przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z UM Sulejów , Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. oraz Rejonem Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. mają za zadanie wyeliminować zagrożenie i doprowadzić nawierzchnię drogi do stanu nie zagrażającemu bezpieczeństwu w RD.

Rejon słuzbowy nr22, sierż. Krystian Piotrowski
 

telefon ,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy sierż. Krystian Piotrowski w okresie  od 1.07.2022 do 31.12.2022r. roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką : niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wałęsające się bezpańskie psy stwarzające zagrożenie dla osób dorosłych jak i dzieci na terenie gminy Aleksandrów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie w miejscowościach :Skotniki, Brzezie, Stara.Zjawisko zobrazowane poprzez naniesienia przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa.Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale f-szy Komisariatu Policji w Sulejowie oraz współpraca z Urząd Gminy Aleksandrów, Sołtys miejscowości Skotniki, Brzezie, Stara, Szkoła Podstawowa w Skotnikach, mają za zadanie wyeliminować zagrożenie.

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

 Dzielnicowy w okresie  od  01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży , spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem , zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego , nieobyczajne wybryki, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz niszczenia mienia na terenie tzw. „ Kopca” znajdującego się na ul. Przedborskiej na wysokości posesji nr 7, gdzie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń od piątku do niedzieli w godz. 18-1. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 


Rejon służbowy nr 24,  asp.sztab. Waldemar Kozłowski
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy asp.sztab. Waldemar Kozłowski -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu na terenie boiska sportowego „Orlik” mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Łękach szlacheckich , gdzie także dochodzi do przypadków zakłócania spokoju oraz ciszy nocnej . Wyeliminowanie tych negatywnych zjawisk bezsprzecznie pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 
Rejon służbowy nr 25,   asp. Marcin Kowalski,
telefon 47 846-16-50,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy  asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

 Dzielnicowy w okresie od   01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywani alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. przy sklepie spożywczo przemysłowym położonym w miejscowości Paskrzyn 17 , do jakiego dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie oraz Sołtysem wsi Paskrzyn mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

               Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Rozprzy


Rejon służbowy nr 26 sierż. sztab. Malwina Jarosz
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy  sierż. sztab.  Malwina Jarosz -rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

 

Dzielnicowa w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką występującego zjawiska demoralizacji osób nieletnich grupujących się na terenie szkoły Podstawowej w Rozprzy –gdzie dochodzi do przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz aktów wandalizmu. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 

 

 Rejon służbowy nr 27,  mł. asp.Marcin Błaszczyk
telefon 47 846-09-97   516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy mł. asp. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

 Dzielnicowy w okresie  od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przepisami ustawy tj. w rejonie sklepu spożywczego Livio w miejscowości Stara Wieś 61. Działania prewencyjne prowadzone będą przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach. Wyeliminowanie tych zjawisk pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

 

Rejon służbowy  Nr 28, mł.asp. Adrian Radziszewski
telefon 516-436-977, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy mł.asp. Adrian Radziszewski  w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego i Sali OSP w Gomulinie poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectwa Gomulin. strażą OSP w Gomulinie w rejonie.

 


Rejon służbowy  Nr 29,  asp. Mariusz Jachymski
telefon , 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy  asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką związaną z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt-biegające psy wybiegające na jezdnię, atakujące przechodniów poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , przedstawicielami sołectw w rejonie. .


Rejon służbowy Nr 30 st. asp. Hubert Michalak
telefon ,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy st. asp. Hubert Michalak w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego przez obywateli Ukrainy zamieszkujących w Woli Bykowskiej. Współpracuje z władzami Gminy Grabica oraz mieszkańcami Woli Bykowskiej.

 

 

 • Malwina Jarosz
 • Paweł Radoszewski
 • Patryk Piesiak
 • Piotr Lebelt
Powrót na górę strony