Twój dzielnicowy

Dzielnicowi w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim

TWÓJ  DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych

 

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 • Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 • Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 • Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
 • Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
 • Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
 • Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

 

Pracę dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

 

 
                                             Wykaz dzielnic na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp.szt. Marek Kubiak
telefon 44 647-95-20, kom. 516-438-313
adres e-mail: marek.kubiak@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkty Przyjęć Interesantów:

1 Punkt mieści się przy ulicy Słowackiego 154/158 blok 71, 11 piętro lokal 102

   wtorek     10:00-12:00

   czwartek  17:00-19:00

2 Punkt mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 127 B

   poniedziałek  10:00-12:00

   środa               17:00-19:00

dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z Wydziału Prewencji, tel. kontaktowy 44 647-95-20

 


Połączenia telefoniczne bedą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym prosimy o kontakt
z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub dyżurnym KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 


                                                                       DZIELNICOWI

Rejon służbowy nr 1 - dzielnicowy asp.szt. Piotr Jakóbik, 
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 763
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

rejon ograniczony ulicami Słowackiego od torów nr nieparzyste do granic miasta, trasa szybkiego ruchu do ulicy Twardosławickiej - ul. Twardosławicka i Polna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej do ul. Szkolnej nr nieparzyste, ul. Szkolna nr parzyste do torów kolejowych /tory kolejowe/ zachodnia część do ul. Słowackiego. 

Dzielnicowy asp.szt. Piotr Jakóbik w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z grupowaniem się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny oraz dokonujących uszkodzenia mienia na terenie placu zabaw mieszczącego sięw rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Niecałą w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wydziału Wywiadowczego oraz pracowników Urzędu Miasta- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta mają na celu przeciwdziałanie popełnianiu czynów zabronionych na wskazanym terenie, ograniczenie w znacznym stopniu grupowania się młodzieży palącej papierosy oraz spożywającej alkohol.


Rejon służbowy  nr 2 – dzielnicowa sierż. sztab. Sylwia Gołąb,
telefon (44) 647- 95-14, 516- 436 - 781
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Polna i Twardosławicka nr nieparzyste do granic miasta, ul. A. Krajowej do ul. Łódzkiej nr nieparzyste, ul. Łódzka do granic miasta nr parzyste/.

Dzielnicowa sierż. sztab. Sylwia Gołąb w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego przez osoby gromadzące się rejonie Pasażu handlowo- usługowego mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 137/139 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego, a także współpraca z administratorem i personelem placówki handlowej mają za zadanie ograniczyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskiego osiedla.

 

Rejon służbowy nr 3 – mł. asp.Katarzyna Dębińska
telefon (44) 647-91-54, 516- 436-792
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Szkolna nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. A. Krajowej – ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Łódzkiej - ul. Łódzka nr nieparzyste do granic miasta, tory kolejowe /zachodnia część/ od ul. Polnej do granic miasta.

Dzielnicowa mł. asp. Katarzyna Dębińska w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu osób gromadzących sięw rejonie sklepu Żabka przy ul. Wysokiej 7 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielem sklepu, administracją bloku a także mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie zmniejszyć ilość czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków.


Rejon służbowy nr 4 – dzielnicowy  -  asp. Arkadiusz Nowak,
telefon (44) 647- 91-54,  516- 436- 830
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Stronczyńskiego i nr nieparzyste do ul. Cmentarnej, ul. Stronczyńskiego nr parzyste do ul. Piłsudskiego - ul. Piłsudskiego nr nieparzyste do torów kolejowych - tory kolejowe wschodnia część do ul. Wojska Polskiego. 

Dzielnicowy  asp. Arkadiusz Nowak w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie ul. Toruńskiej 5 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpraca z administracją kamienicy, mieszkańcami pobliskich budynków oraz właścicielami sklepów i restauracji mieszczących sięna przyległym terenie mają za zadanie zwiększenie liczby ujawnianych sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego.

 

 
Rejon służbowy nr 5 – dzielnicowy - asp.szt. Radosław Jakóbczak,
telefon (44) 647- 91-54, 516-436- 795
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Tory kolejowe wschodnia część od ul. Wojska Polskiego do granic miasta, ul. Inżynierska cała do ul. Cmentarnej - ul. Cmentarna do ul. Wojska Polskiego - ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste od ul. Cmentarnej do Wolborskiej, ul. Wolborska nr parzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr parzyste do granic miasta. 

Dzielnicowy asp.szt. Radosław Jakóbczak w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, spożywania alkoholu przez osoby gromadzące się w rejonie ul. Wiejskiej 6 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpracaz administratorem budynku, a także mieszkańcami przyległego osiedla mają za zadanie zmniejszenie liczby czynów zabronionych popełnianych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 6 - dzielnicowy mł. asp. Michał Biernacki,
telefon (44) 647-95-11, 516- 436- 798
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski6@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sulejowska nr nieparzyste od ul. Wyzwolenia do granic miasta, ul. Wyzwolenia nr nieparzyste od ul. Sulejowskiej do ul. Wolborskiej - ul. Wolborska nr nieparzyste do ul. Rakowskiej - ul. Rakowska nr nieparzyste do granic miasta.

mł. asp. Michał Biernacki w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie pętli autobusowej MZK przy ul. Wierzeje w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, mająza zadanie zminimalizowanie zjawiska kryminogennego i przestępczego oraz wyeliminowanie grupowania się w rejonie pętli MZK przy ul. Wierzeje osób popełniających czyny zabronione. Przeprowadzone działania powinny spowodować zwiększenie liczby ujawnianych sprawców niszczenia mienia i wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz pozytywnie wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z transportu publicznego.

 


Rejon służbowy nr 7 - dzielnicowy - asp. Mariusz Gal
telefon 516-438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski7@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika  nr parzyste od ul. Stronczyńskiego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr nieparzyste do ul. Wyzwolenia - ul. Wyzwolenia  nr parzyste do ul. Wolborskiej, ul. Wojska Polskiego nr nieparzyste do ul. Stronczyńskiego - ul. Stronczyńskiego nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego.

Dzielnicowy  asp. Mariusz Gal, w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia, zaśmiecania, spożywania alkoholu w rejonie skrzyżowania przy ul. Bugajskiej i ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnegoi Wywiadowczego oraz współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową, a także mieszkańcami pobliskich budynków mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń przez osoby gromadzące się na wskazanym terenie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznego osiedla.


Rejon służbowy nr 8 - dzielnicowy  - asp. Mariusz Gal
telefon 44 647-95-18, 516- 438-784
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski8@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Kopernika nr nieparzyste od ul. Batorego do Ronda Gierka, ul. Sulejowska nr parzyste od Ronda do granic miasta, ul. Batorego nr parzyste od ul. Kopernika do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr parzyste do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do torów kolejowych, tory kolejowe wschodnia część od ul. Roosevelta do granic miasta.

Dzielnicowy  asp.  Mariusz Gal w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką demoralizacją osób nieletnich, spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie sklepu PSS „Społem” przyul. Żwirki 11 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z właścicielami sklepu przy ul. Żwirki 11 mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie.

 

 

Rejon służbowy nr 9 – dzielnicowy ,asp.szt. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski9@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Roosevelta nr nieparzyste od torów kolejowych do ul. Reymonta - ul. Reymonta nr nieparzyste do ul. Batorego- ul. Batorego nr nieparzyste do ul. Kopernika – ul. Kopernika  nr nieparzyste do ul. Piłsudskiego- ul. Piłsudskiego nr parzyste do torów kolejowych- tory kolejowe wschodnia część od ul. Piłsudskiego do ul. Roosevelta.

Dzielnicowy asp.szt. Adam Czogała, w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w rejonie ul. Czarna 3 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej, funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego oraz współpracaze Spółdzielnią Mieszkaniową, a także mieszkańcami pobliskiego osiedla mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 10 - dzielnicowy sierż. szt. Robert Białasiński
telefon (44) 647-95-14, 516-438-790
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski10@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr nieparzyste od granic miasta do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Żelaznej- ul. Żelazna nr nieparzyste do ul. Roosevelta nr nieparzyste od ul. Żelaznej do torów kolejowych – tory kolejowe zachodnia część do granic miasta.

Dzielnicowy  sierż. szt. Robert Białasiński w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie skrzyżowania ul. Dmowskiego i ul. Górniczej w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego i Wywiadowczego mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pobliskiego osiedla, a także pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

 

Rejon służbowy nr 11 – dzielnicowy asp. Piotr Glinka
telefon  (44) 647-95-11, 516- 436- 863
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski11@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Sikorskiego nr parzyste od granic miasta do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr parzyste od ul. Sikorskiego do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr nieparzyste od ul. Kostromskiej do  A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr nieparzyste do ul. Słowackiego - ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do granic miasta. 

 

Dzielnicowy asp.Piotr Glinka,  w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe w tym spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku publicznegow rejonie skrzyżowania ul. Belzackiej i ul. Kobyłeckiego w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego, Wywiadowczego oraz współpraca z administracją Piotrkowskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych budynków, a także właścicieli handlowo- usługowych.

.


Rejon służbowy nr 12 - dzielnicowy asp.szt. Adam Czogała,
telefon (44) 647-95-06, 516- 436- 877
e-mail: dzielnicowy.piotrkowtrybunalski12@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

ul. Słowackiego nr parzyste od ul. A. Krajowej do torów kolejowych - tory kolejowe część zachodnia od ul. Słowackiego do ul. Roosevelta - ul. Roosevelta nr parzyste do ul. Żelaznej - ul. Żelazna nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego  nr parzyste od ul. A. Krajowej do ul. Kostromskiej - ul. Kostromska nr nieparzyste do ul. Belzackiej - ul. Belzacka nr parzyste do ul. A. Krajowej - ul. A. Krajowej nr parzyste do ul. Słowackiego.

Dzielnicowy asp. szt. Adam Czogała Adam Czogała w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanychza szczególnie uciążliwe, w tym spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie skweru przy ul. Dzielnej 9 w Piotrkowie Tryb. Przeprowadzone działania prewencyjne we współpracy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dzielna 7i 9 w Piotrkowie Tryb., mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, zdarzeń dotyczących uszkodzenia mienia oraz spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców okolicznych bloków i właścicieli placówek handlowo- usługowych.

 

 

                                                      
 
                                                 DZIELNICOWI - KOMISARIATY


                     Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Wolborzu
e-mail: sylwester.niesmialek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Piotrkowska 11
tel. (0-44) 616-96-30
Kierownik Posterunku Policji
   asp. szt.  Sylwester Nieśmiałek

Dzień i Godziny przyjęć: każdy poniedziałek 10:00 - 14:00

 

Punkt Przyjęć Interesantów – Czarnocin
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 11.00-13.00
Budynek Urzędu Gminy w Czarnocinie
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp. Łukasz Wróbel , tel. 516-436-898
po uprzednim kontakcie telefonicznym


Rejon służbowy nr 13 sierż. szt. Łukasz Pirek
telefon (44) 615-51-75,   516- 436-918
e-mail: dzielnicowy.wolborz1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości: Adamów,  Apolanka,  Bronisławów,  Dębina,  Dębsko,  Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Golesze Duże,  Golesze Małe,  Golesze Parcela,  Janów,  Kaleń,  Leonów,  Lubiaszów,  Marianów,  Młoszów,  Modrzewek,  Polichno Duże,  Stanisławów, Studzianki,  Swolszewice Duże,  Żarnowica,  Wolbórz(południowa  strona miasta do rzeki), 

Starszy dzielnicowy, sierż. szt. Łukasz Pirek  w okresie od  01.01.2020 do 30.06..2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe, w tym spożywanie alkoholu oraz grupowanie się osób zakłócających porządek publiczny w rejonie sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Lubiaszów przy ul. Dębowej 2A, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz innych osób przebywających w rejonie sklepu.

Dzielnica nr 14Rejon służbowy nr 14, sierż. szt. Łukasz Pirek
telefon (44) 615-51-75,    516- 436- 918
e-mail: dzielnicowy.wolborz2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów: poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00, tel. (44) 616- 42- 97
miejscowości:  Białkowice, Brudaki,  Bogusławice,  Komorniki,  Krzykowice,  Kuznocin,  Lubiatów,  Młynary,  Polichno Małe,  Psary Lechawa,  Psary Stare,  Psary Witowskie,  Proszenie,  Pomyków, Świątniki,  Wolbórz(północna strona od rzeki), Zakrzew, Żywocin,  
 
Dzielnicowy, sierż. szt. Łukasz Pirek w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe, w tym spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz grupowanie się osób zakłócających porządek publiczny w rejonie sklepu ogólnospożywczego w miejscowości Komorniki 35, gm. Wolbórz. Przeprowadzone działania prewencyjne wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz innych osób przebywających w rejonie sklepu.

 

Dzielnica nr 15

Rejon służbowy nr 15, asp. szt. Jarosław Pełczyński
telefon (44) 615-51-75,  516- 436- 878
e-mail: dzielnicowy.wolborz4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości:   Gajkowice,  Moszczenica, Moszczenica Wola,

Dzielnicowy, asp. szt. Jarosław Pełczyński   w okresie od 01.01.2020  do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką braku właściwego oznaczenia numerami porządkowymi posesji na terenie m-ści Moszczenica oraz Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica. Przeprowadzone działania prewencyjne wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość niewłaściwie oznaczonych posesji, co powinno spowodować istotne usprawnienie działań wszystkich podmiotów powołanych dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

 

 

Dzielnica nr 16

Rejon służbowy nr 16, mł. asp.  Adam Szmydt
telefon (44) 615-51-75,   516- 436- 880
e-mail: dzielnicowy.wolborz3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
środa w godz. 10.00 - 12.00
miejscowości: Daszówka,  Dąbrówka,  Gościmowice Pierwsze,  Gościmowice Drugie,  Jarosty,  Karlin,  Kosów,  Kiełczówka,  Michałów,  Raków Duży, Rękoraj, Sierosław, Srock,  

Dzielnicowy, mł. asp. Adam Szmydt w okresie od  01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką braku właściwego oznaczenia numerami porządkowymi posesji we wszystkich miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Moszczenica. Przeprowadzone działania prewencyjne wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość niewłaściwie oznaczonych posesji, co powinno spowodować istotne usprawnienie działań wszystkich podmiotów powołanych dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Dzielnica nr 17

 


Rejon służbowy nr 17, mł. asp. Kamil Waszczykowski
telefon (44) 615-51-75,516- 436- 907  
e-mail: dzielnicowy.wolborz5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

przyjmowanie interesantów:
piątek w godz. 8.00 - 12.00 pod nr tel. (44) 615-51-75
miejscowości: Bieżywody,  Biskupia Wola,  Budy Szynczyckie,  Czarnocin,  Dalków,  Grabina Wola,  Kalska Wola,  Kutowa Wola, Podolin, Raciborowice, Rzepki,  Szynczyce,  Tychów,  Zamość,  Zawodzie

Dzielnicowy, mł. asp. Kamil Waszczykowski w okresie od  01.01.2020  do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką popełniania wykroczeń związanych z poruszania się po drodze przez pieszych w porze wieczorowo- nocnej bez elementów odblaskowych na terenie miejscowości Biskupia Wola, gm. Czarnocin. Przeprowadzone działania prewencyjne wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Prewencji oraz Zespołu Kryminalnego KP w Wolborzu mają za zadanie ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych, co powinno spowodować wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz innych użytkowników drogi w tym rejonie.


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulejowie
telefon (44) 610-23-10
e-mail: radoslaw.blazejewski@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

 Punkt Przyjęć Interesantów w Aleksandrowie
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 10.00-15.00
Budynek Urzędu Gminy przy Ośrodku Zdrowia
Aleksandrów 39 B

Rejon służbowy nr 18, st. asp. Krzysztof Kuleta,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 034
e-mail: dzielnicowy.sulejow1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Błonie, Cmentarna, Częstochowska, Górna, Krótka, Klonowa, Leśna, Malinowa, Milejowska, Murowaniec, Nadpiliczna, Parafialna, Parkowa, Plac Straży, Piotrkowska, Podkurnędz, Przedziałki, Południowa, Polna, Podole, Psarskiego, Podwłodzimierzów, Torowa, Topolowa, Staropiotrkowska, Wąska, Wodna, ośrodki wczasowe.
miejscowości: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny, Biała, Dorotów, Piotrów, Amelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Winduga.
 

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Kuleta w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. realizuje założenie priorytetowe w oparciu o zgłoszenia mieszkańców oraz własne ustalenia, związane z popełnianiem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz niszczeniu mienia użytku publicznego przy Placu Straży w Sulejowie.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionych służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych w/w zachowań, wśród osób dopuszczających się przedmiotowych czynów, a w przyszłości może wpłynąć na znaczy spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a tym samym przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podległego rejonu. Plan realizowany przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Sulejowie.

 

 

 

 
Rejon służbowy nr 19, mł. asp. Sebastian Zielonka
telefon (44) 610-23-10,
e-mail: dzielnicowy.sulejow2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Sulejów – ulice: Konecka, Opoczyńska, Nadrzeczna, Rynek, Kuligowska, Ogrody, Taraszczyńska, Przejazd, Garncarska, Kwiatowa, Wschodnia, Konfederatów Barskich, Wapienna, Kamienna, Słoneczna, Spacerowa, Grota Roweckiego, Barbary, Studzienicka, Piaskowa, Żwirowa, Kopalnia Dolna, Kopalnia Górna, Kubusia Puchatka, Góra Strzelecka, Plac Targowy, Targowa, Dobra Woda, Miła, Cicha, Klasztorna, Nadradońska, Opacka, Jagiełły, Grunwaldzka, Ustronna, Aleja Cystersów, Romańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka, Basztowa, Mauretańska, Połaniecka, Zamkowa, Grodzka, Rycerska, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Kirasjerów, Husarska, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Sportowa, Wczasowa, Wypoczynkowa, Letniskowa, Zakole, Łowiecka, Tarkowa, Wykopaliskowa, Jeziorna, Starorzecza, Łąkowa, Książęca, Piastowska, Zamurowa, Herbowa, Zakątka.

 

Dzielnicowy mł. asp. Sebastian Zielonka w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. realizuje założenie priorytetowe w oparciu o zagrożenie naniesione na „Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa” oraz ustalenia własne, związane ze spożywania alkoholu w miejscach publicznych przy ul. Koneckiej 19 w Sulejowie.

Prowadzone działania prewencyjne w ramach pełnionych służb patrolowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulejowie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o konsekwencjach prawnych tego rodzaju zachowań wśród osób dopuszczających się przedmiotowych czynów a w przyszłości może wpłynąć na znaczy spadek popełniania tego rodzaju wykroczeń w danym miejscu a tym samym na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców podległego rejonu. Plan realizowany przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie.

Rejon służbowy nr 20,  asp. Norbert Michałowicz,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 091, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: - Włodzimierzów, Przygłów, Barkowice, Barkowice Mokre, Łęczno, Podlubień, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Karolinów, Klementynów, Łazy Dąbrowa, Łazy Kolonia.

Dzielnicowy  asp. Norbert Michałowicz  w okresie od1.07.2019r. do 31.12.2019r. realizuje założenie priorytetowe w oparciu o zagrożenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa polegające na „Luźno biegających psach, bez nadzoru ich właścicieli w miejscowości Łęczno gm. Sulejów, które stwarzają realne zagrożenie dla dzieci i dorosłych”.

Realizacja planu zakłada kierowanie w rejon zagrożony patroli policyjnych z wykorzystaniem funkcjonariuszy Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie w celu eliminowania przedmiotowych wykroczeń, będą przeprowadzone pogadanki w szkołach celem uświadomienia o istniejącym problemie, jak również przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sulejowie zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń ulotki informujące w tym zakresie.

 

 

 

 

Rejon służbowy nr 21, asp. szt. Dariusz Nejman,
telefon (44) 610-23-10,  516- 437- 123, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
  
miejscowości: Korytnica, Kałek, Podpałek, Uszczyn, Kolonia Uszczyn, Poniatów, Witów, Kolonia Witów, Kłudzice, Zalesice, Kolonia Zalesice, Nowa Wieś, Koło.

Dzielnicowy asp. szt. Dariusz Nejman w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. w założonym planie priorytetowym prowadzi działania związane z ujawnianiem i zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie w postaci spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, w szczególności w miejscowościach Poniatów ul. Szkolna rejon sklepu ogólnospożywczego ABC.

W związku z realizacją powyższego planu zainicjowano zwiększenie ilościowe pełnionych służb patrolowych w miejscowości Poniatów w szczególności w godzinach popołudniowych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zobligowanie właścicieli placówek handlowych o umieszczeniu w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu. Do działań planu włączono Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

 

 

Rejon słuzbowy nr22, asp. Michał Urbański,
 

telefon (44) 61023-10,  516- 437- 126, 
e-mail: dzielnicowy.sulejow5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
 
miejscowości: gmina Aleksandrów – Jaksonek, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Stara Sieczka, Włodzimierzów, Kotuszów, Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia, Kukurędy Dębowskie, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Aleksandrów, Rożenek, Borowiec, Mariannów, Ciechomin, Janikowice, Siucice, Kolonia Siucice, Justynów, Sarbsko, Dabrówka Stara, Kolonia Stara, Wolica, Wólka Skotnicka, Rzeczków Nowy, Wacławów, Brzezie, Józefów Nowy, Skotniki. 

Dzielnicowy asp. Michał Urbański w okresie  od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. realizuje założenie priorytetowe w oparciu o zagrożenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożenia związanego ze zwalczaniem wykroczeń uciążliwych społecznie tj. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania i publicznego dopuszczania się nieobyczajnych wybryków w miejscach publicznych w miejscowości Aleksandrów na wysokości posesji nr 43 pow. Piotrków Tryb.

Realizacja działań objętych planem zakłada ograniczenie spożywania alkoholu i pozostałych wykroczeń we wskazanym miejscu o około 1/3 poprzez zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych oraz włączenie w realizację planu funkcjonariuszy Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulejowie.

 

 

 

 

                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Gorzkowicach

e-mail: mariusz.adamek@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów – Rozprza
Dzień i Godziny przyjęć: każdy wtorek 15.00-17.00
Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Al.900-lecia 3, tel.: 44 615-80-07
Dzielnicowy pełniący dyżur: mł. asp.  Piotr Jabłoński

Punkt Przyjęć Interesantów w Ręcznie
Dzień i Godziny przyjęć: środa 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
tel.: 44 781-32-69

Punkt Przyjęć Interesantów - Łęki Szlacheckie
Dzień i Godziny przyjęć: piątek 9.00 - 11.00
Budynek Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich
Łęki Szlacheckie 13 D
tel. 44 787-53-25

Rejon służbowy nr 23,  asp.szt. Krzysztof Kaczmarek,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 221
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Gorzkowice, Bujnice, Bukowina,
Borzęcin, Bujniczki, Bujnice ,Cieszanowice, Czerno, Daniszewice, Gorzkowiczki, Gościnna, Grabostów, Jadwinów, Józefina, Kopanina, Kotków, Krosno, Krzemieniewice, Kolonia Krzemieniewice, Marianek, Pieńki Gorzkowskie, Plucice, Rdułtowice,  Sobaków, Sobakówek, Szczepanowice, Szczukocice, Wilkoszewice, Wola Kotkowska, Żuchowice, Kolonia Żuchowice, Białek
Dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Kaczmarek- rejon służbowy nr 23 cała gmina Gorzkowice

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków, kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierujacych w miejscowości Szczukocice 16 w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego OLA do jakich dochodzi w godz. popołudniowych i wieczornych. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzkowicach oraz Sołtysem Sołectwa mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców .

 

 


Rejon służbowy nr 24,  sierż. szt. Bartosz Kondraciuk
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 153
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Łęki Szlacheckie, Adamów, Bęczkowice, Cieśle, Dąbrowa, Dobrenice, Dobreniczki, Dorszyn, Felicja, Górale, Huta, Janów, Lesiopole, Niwy, Ogrodzona, Olszyny, Piwaki, Podstole, Reducz, Stanisławów, Teklin, Tomawa, Kol. Tomawa, Tomawa Wykno, Trzepnica, Kolonia Trzepnica, Wydryniwa, Antonielów, Żerechowa, Kolonia Żerechowa
Dzielnicowy sierż. szt. Bartosz Kondraciuk -rejon służbowy 24- cała gmina Łęki Szlacheckie

 

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, niszczenia pobliskiego placu zabaw, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Trzepnica w rejonie sklepu do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łekach Szlacheckich mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Rejon służbowy nr 25,  mł. asp. Marcin Kowalski,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 163
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

- miejscowości: Ręczno, Bąkowa Góra, Będzyn, Dęba, Kolonia Ręczno, Łęg Ręczyński, Łęki Królewskie, Majkowice, Majstry, Nowinki, Paskrzyn, Stobnica, Stobnica Piła, Wielkopole, Zbyłowice, Kolonia Paskrzyn, Stobnica - Trzy Morgi, Stobnica - Przewóz
Dzielnicowy mł. asp. Marcin Kowalski -rejon służbowy 25-cała gmina Ręczno

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem,
w miejscowości Bakowa Góra 40a w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego do których dochodzi w trakcie gdy sklep jest czynny. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy w Ręcznie oraz Sołtysem Sołectwa Bąkowa Góra mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Rejon służbowy nr 26,  mł. asp. Piotr Jabłoński,
telefon (44) 681-80-09,   516- 437- 227
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice4@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

Bagno, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kisiele, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Milejów, Milejowiec, Pieńki, Romanówka, Rozprza, Stefanówka, Straszów, Straszówek, Zmożna Wola.
Dzielnicowy mł. asp. Piotr Jabłoński-rejon służbowy 26- gmina Rozprza - część północna

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r r. prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz przypadkami nieobyczajnych wybryków w miejscowości Lubień 52 w rejonie sklepu przy sali OSP . Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji
w Gorzkowicach we współpracy z Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy, personelem przedmiotowego sklepu oraz Sołtysem Sołectwa Lubień mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

.

 Rejon służbowy nr 27, p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk
telefon (44) 681-80-09,    516- 436- 939
e-mail: dzielnicowy.gorzkowice5@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.p

- Adolfinów, Bazar, Białocin, Biała Róża, Bogumiłów, Budy, Budy Porajskie, Bryszki, Cieślin, Dzięciary, Gieski, Kęszyn, Kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, Wroników.
Dzielnicowy p.o.st. sierż. Marcin Błaszczyk-rejon służbowy 27- gmina Rozprza część południowa

 

Dzielnicowy w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
w miejscowości Białocin 36 w rejonie sklepu spożywczego
do jakich dochodzi w trakcie funkcjonowania sklepu. Prowadzone działania prewencyjne przy udziale funkcjonariuszy Patrolowo Interwencyjnych z Komisariatu Policji w Gorzkowicach we współpracy z personelem przedmiotowego sklepu, Urzędem Gminy -Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rozprzy oraz Sołtysem Białocin mają ograniczyć ilość popełnianych czynów zabronionych w tym rejonie oraz pozytywnie wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 

 


                  Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Grabicy
 

dyżury w KP Grabica w:

poniedziałek 10.00-14.00 pełni

Komendant KP Grabica lub wyznaczona przez niego osoba

Punkt Przyjęć Interesantów w Woli Krzysztoporskiej
wtorek 10.00- 13.00
czwartek 16.00- 19.00
dyżury pełnią wyznaczeni dzielnicowi z KP Grabica
Punkt mieści się w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2

 

Rejon służbowy  Nr 28, sierż. szt. Adrian Radziszewski
telefon (44) 616-11-77, 
e-mail: dzielnicowy.grabica1@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości: Blizin,  Bogdanów,  Kol. Bogdanów, Budków,  Gomulin,  Kol. Gomulin,  Kacprów,  Kamienna,  Kozierogi,  Laski,  Ludwików,  Majków Duży,  Mąkolice,   Miłaków,  Moników,  Mzurki,  Oprzężów,  Parzniewice,  Parzniewiczki, Pawłów Dolny,  Pawłów Górny,  Piekarki,  Piekary,  Poraj,  Praca,  Radziątków,  Stradzew,  Woźniki,  Woźniki Kol., Żachta.

Dzielnicowy sierż. szt. Adrian Radziszewski  w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką związaną ze zjawiskiem łamania zakazu wjazdu pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą w miejscowości Majków Duży poprzez ujawnianie sprawców tego wykroczenia i wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do tych sprawców. Współpracuje z władzami Gminy Wola Krzysztoporska , Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Piotrkowie Tryb.


Rejon służbowy  Nr 29, mł. asp. Mariusz Jachymski
telefon (44) 616-11-77, 516-436-941
e-mail: dzielnicowy.grabica2@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl

miejscowości:  Bujny, Gąski, Glina,  Jeżów,  Kargał Las,  Krzyżanów,   Krężna,  Kol. Krężna, Piaski,   Rokrzyce I,  Rokrzyce II,  Siomki,  Wola Krzysztoporska,  Wola Rokrzycka,  Wygoda.

Dzielnicowy mł. asp. Mariusz Jachymski w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką dotyczącą zminimalizowania przypadków zagrożenia dla ruchu kołowego jak i pieszego poprzez współprace z władzami Gminy Wola Krzysztoporska oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. polegającą na prawidłowym oznakowaniu skrzyżowania przy sklepie Biedronka w Woli Krzysztoporskiej oraz wykonania oznaczonego przejścia dla pieszych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.


Rejon służbowy Nr 30 asp. Hubert Michalak
telefon (44) 616-11-77,   516-436-002
e-mail: dzielnicowy.grabica3@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl
miejscowości:   Lutosławice Szlacheckie,  Lutosławice Rządowe,  Majdany,  Maleniec,  Majków Folwark,  Majków Mały,  Majków Średni,  Niwy Jutroszewskie,  Ostrów,  Olendry,  Papierze,  Polesie,  Rusociny,  Szydłów,  Szydłów Kol.,  Twardosławice,  Władysławów,  Wola Bykowska,  Wola Kamocka,  Zaborów,  Żądło,  Żeronie,  Żychlin.
Bąkowiec, Bleszyn, Boryszów, Brzoza, Cisowa, Doły Brzeskie, Dziewuliny, Dziwle, Gutów Duży, Gutów Mały, Grabica, Kafar, Kamocin, Kamocinek, Kociołki, Krzepczów Nowy, Krzepczów Stary, Lubanów, Lubonia

Dzielnicowy asp. Hubert Michalak w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niewłaściwego składowania odpadów ( dzikie wysypiska śmieci) poprzez ujawnianie sprawców tych wykroczeń i wyciąganie w stosunku do nich konsekwencji prawnych. Współpracuje z władzami Gminy Grabica.