Informacje

Od 10 października Piotrków Trybunalski w strefie czerwonej, powiat w strefie żółtej. Co to oznacza dla mieszkańców ?

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań w całym kraju Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje na temat zmiany w ograniczeniach. Od 10 października obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Jakie jeszcze czekają mieszkańców ograniczenia ?

10 października 2020 roku wejdą w życie nowe ograniczenia. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie o zmianach panujących obostrzeń. W związku z sytuacją panującą w całym kraju od soboty Piotrków Trybunalski został objęty czerwoną strefą, natomiast powiat piotrkowski nadal znajduje się w strefie żółtej. Policjanci apelują o stosowaniu panujących obostrzeń w obu strefach. Funkcjonariusze będą reagowali w każdym przypadku ujawnienia niestosowania się do przepisów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 złotych.

Poniżej informacja jakie ograniczenia będą obowiązywały w naszym rejonie.

Na obszarze czerwonym i żółtym będzie bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami,

W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży miejskiej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu,

Od 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Wydarzenia sportowe

W strefie czerwonej takie imprezy mogą się odbywać bez udziału publiczności.

W strefie żółtej na obiektach sportowych może znajdować się 25 % publiczności.

1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) – w wydarzeniu może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą. Publiczność w obiektach sportowych musi zachować odstęp 1,5 m, zapełnione max. 25% liczby miejsc.

3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 % liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

4. Sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – zajęcia odbywają się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, gdy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.

Wydarzenia kulturalne

W strefie czerwonej jest całkowity zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych.

W strefie żółtej :

W pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

3. Na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 i nie więcej niż 100 osób,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Gastronomia

Jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne to w strefie czerwonej może przebywać jedna osoba na 4 m 2. Lokale w strefie czerwonej będą mogły prowadzić swoją działalność w godzinach 06:00-22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa obowiązkowo zakrywa usta i nos.

W przypadku strefy żółtej ograniczeniem jest 1 osoba na 4 m 2 oraz obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku.

Działalność hotelarska

Nadal będzie dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Przepisy te obowiązują w strefie czerwonej jak i żółtej.

Aquaparki i baseny

Na terenie obiektów możliwe jest obłożenia obiektu w aquaparkach w wysokości 75 %. Te przepisy dotyczą obu stref.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Zakaz prowadzenia tego typu działalności w strefie czerwonej. W strefie żółtej natomiast jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Siłownie

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz podczas organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2

Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2

Kina

W przypadku kina przepisy są jednakowe dla strefy czerwonej i żółtej. Na widowni może znajdować się 25% publiczności z zachowaniem 1,5 m odstępu oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Kościoły

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa Czerwona – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

Strefa Żółta – bez zmian

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa Czerwona – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Strefa Żółta – bez zmian

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Obecnie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi

Strefa Żółta – 75 osób, z wyjątkiem obsługi

Uwaga! Zmiany te wchodzą od 17 października 2020 r.

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

W strefie czerwonej udział może wziąć 50 osób z wyjątkiem obsługi, natomiast w strefie żółtej 100 osób z wyjątkiem obsługi. W obu strefach jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo

b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego

Strefa Żółta – bez zmian

Handel

W obu strefach panują takie same przepisy w tym obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Obowiązek zakrywania nosa i ust.

Organizacja kongresów i targów

W strefie żółtej jest możliwość organizacji pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc. W miejscu odbywania się imprezy może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.​

W strefie czerwonej jest zakaz organizowania kongresów i targów.

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona – zakaz

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności

Kluby nocne, dyskoteki

W obu strefach obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia tych działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa Czerwona – bez zmian

Strefa Żółta – bez zmian

Transport lotniczy

Obowiązek związany z ograniczeniami jest taki sam w obu strefach

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego,

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie szczegółowe zmiany dotyczące obostrzeń znajdują się na stronie :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


 


 


 

  • Mapa Polski z oznaczeniem strefy żółtej i czerwonej, który będzie obowiązywał od 10 października 2020