Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w piotrkowskim wpłynęło ponad 3,5 tysięca zgłoszeń

Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń. nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego mieszkańcy nanieśli 3532 zgłoszeń, na terenie całego województwa łódzkiego aż 35 886. Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie. Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

Dzięki funkcjonowaniu KMZB łódzka policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy.

Na terenie miasta i powiatu piotrkowskiego większość zgłoszeń dotyczyła

W przypadku ruchu drogowego

przekraczanie dozwolonej prędkości – 579
nieprawidłowe parkowanie – 266
niewłaściwa infrastruktura drogowa – 225
zła organizacja organizacja ruchu drogowego – 119

 

w przypadku zagrożeń prewencyjnych

spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 984
żebractwo – 236
akty wandalizmu – 57

 

w przypadku zdarzeń kryminalnych

używanie środków odurzających – 605
znęcanie się nad zwierzętami – 193

 

Z przekazanych, przez komendy garnizonu łódzkiego, informacji wynika,  że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz reakcja policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć włączających inne instytucje czy podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty. Likwidowane są zgłaszane przez Internautów problemy.

We wszystkich powiatach dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie podkreślano pozytywne skutki   np.  usunięcie czy zmianę nieprawidłowego oznakowania, doświetlenie drogi bądź też naprawę zniszczonej nawierzchni jezdni.

 Przykład takich działań:

W miejscach gdzie zgłaszano zagrożenie dot. spożywania alkoholu, aktów wandalizmu -  dzięki częstym kontrolom patroli Policji oraz Straży Miejskiej ograniczono ilość popełnianych wykroczeń, w tym dot. spożywania alkoholu. - Gorzkowice Rynek, Niechcice ul. Piotrkowska przy sklepie spożywczo – monopolowym, Piotrków Tryb. - ul. Daniłowskiego teren szkoły podstawowej nr 2, ul. Krasickiego 3, Słowackiego 138 – sklep monopolowy Planeta,

Zgłoszenia dot. używania środków odurzających w rejonie sklepów gdzie funkcjonowały sklepy z dopalaczami – między innymi działania prewencyjne przyczyniły się do zlikwidowania sklepów i w chwili obecnej na terenie podległym takie placówki nie funkcjonują.

ul. Żelazna przez przejazdem – ustawienie znaku A – 11 „ nierówna droga” - wiele wystąpień o poprawę infrastruktury drogowej jest w trakcie realizacji.

 

 

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

 

 

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach  uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

UWAGA ! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

 

POLECAMY

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/mapa-1/5646,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html